​រដ្ឋមន្ត្រី​វប្បធម៌ ដាក់​លិខិត​ទៅ​ក្រុមហ៊ុន​Amazon ស្នើ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ចរាចរណ៍​លក់​ផលិតផល​ប៉ះពាល់​ដល់​វប្បធម៌​ខ្មែរ​ – CEN