ធនា​គារ ប្រេដ ប៊ែ​ង បង្ហាញ​ទំនុកចិត្ត​មកលើ​រាជរដ្ឋាភិបាល និង​គ្រោង​វិនិយោគ​ពង្រីក​សាខា​បន្ថែម​នៅ​កម្ពុជា ដើម្បី​ចូលរួម​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ SME – CEN