​ពិព័រណ៍ ឌីជីថល​កម្ពុជា ២០១៩ ដើម្បី​ពង្រឹង​នូវ​គុណភាព​សេវា ស្រប​តាម​ការវិវត្តន៍​របស់​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើប – CEN