សាកលវិទ្យាល័យ​ល្បីៗ នៅ​អង់គ្លេស នឹង​មាន​វត្តមាន នៅ​កម្ពុជា ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​ឱកាស​សិក្សា​ – CEN