ខណៈពេលដែល បង​ពានរ​ត្រួតត្រា វិថី​មួយ​នៅ​បាងកក​ – CEN