អាហារ​សំខាន់ៗ ដែល​អាច​ការពារ​ជំងឺ​ពុក​ឆ្អឹង​បាន​ – CEN