ហួសចិត្ត​! ប៉ូលិស​ចុះ​ចាប់​សិក្ខាកាម​ប៉ូលិស ស្មាន​ពុំ​ដល់​ថា​ក្នុងនោះ​មាន​ម្នាក់​ជា​… ប្រពន្ធ​របស់​ខ្លួន​! – CEN