កំណើន​យានយន្ត និង​កំណើន​ចរាចរ​លើ​ដងផ្លូវ កើនឡើង​ជា​បន្តបន្ទាប់ ប៉ុន្តែ​អត្រា​ស្លាប់ ហាក់ដូចជា​ថយ​ចុះ​គួរឲ្យកត់សម្គាល់​ – CEN