ការ​ដាក់​ពន្ធ អាច​នឹង​ធ្វើឲ្យ​កម្ពុជា ខាតបង់​ប្រាក់​ប្រហែល​៥០​លាន​ដុល្លារ ក្នុង​១​ឆ្នាំ ដោយ​មិន​ទាន់​គិត តម្លៃ​ស្រូវ​អង្ករ​របស់​កសិករ​ធ្លាក់ចុះ – CEN