នេះ​ជា​សំណាង​ប៉ុណ្ណោះ យ៉ាងណា​កុំ​ធ្វើ​…​តាម​គាត់​ណា៎​! – CEN