លទ្ធផល​តេស្ត IELTS ឆាប់រហ័ស និង​មាន​កាលបរិច្ឆេទ​ធ្វើតេស្ត​ច្រើនជាង​មុន បន្ទាប់ពី​ស្ថាប័ន IDP បានដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ការធ្វើ​តេស្ត IELTS តាម​កុំព្យូទ័រ​សម្រាប់​អ្នកធ្វើ​តេស្ត​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ – CEN