កម្ពុជា គាំទ្រ​ចំពោះ​គំនិត​ផ្ដួចផ្ដើម ក្នុង​ការបង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌល​អាស៊ាន សម្រាប់​ការសិក្សា និង​កិច្ចសន្ទនា សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ – CEN