ផ្ទះ​បណ្តែត​ទឹក​មួយ​ចំនួន មិន​ព្រម​ឡើង​គោក ហើយ​មួយចំនួន បាន​ត្រឡប់​ទៅកាន់​កន្លែង​ចាស់​វិញ នៅក្នុង​ឃុំ​ឆ្នុក​ទ្រូ​ – CEN