តាំងពី​ឆ្នាំ​២០១៤ រហូតមកដល់​ពេលនេះ កម្ពុជា បាន​បណ្ដេញ​ជនបរទេស​ទាំងអស់ ចំនួន​១៥.០០០​នាក់​ – CEN