ការអភិវឌ្ឍ​វិស័យ​អប់រំ គឺជា​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​ដ៏​សំខាន់ ក្នុង​ការកសាង​ប្រភព​ធនធានមនុស្ស ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​ន៍ប្រទេសជាតិ​ – CEN