ពាណិជ្ជករ​ជប៉ុន រង​ជំងឺមហារីក ដំណាក់កាល​ចុងក្រោយ រៀបចំ​ពិធី​ជប់លៀង ដើម្បី​អរគុណ និង​លា​មនុស្ស​ធ្លាប់​ស្គាល់​…១.០០០​នាក់​ – CEN