ប្រធាន​មន្ទីរ​អប់រំ​ខេត្តតាកែវ​ ៖ ​ប្រទេស​ដែល​ខ្លាំង​គឺ​ទាល់តែ​មាន​ការអប់រំ​ល្អ​ទើប​ជា​ប្រទេស​ខ្លាំង​ – CEN