ភាគច្រើន​នៃ​ស្រូវប្រាំង ធ្វើ​លើក​ទី ២ ប្រមាណ ១៣.០០០ ហិកតា នៅ​តំបន់​អាង​ត្រពាំងថ្ម ប្រឈម​នឹង​ការខូចខាត​ – CEN