គ​.​ជ​.​ប ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​លិខិត​របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប ព្យួរ​ជំនួយ​របស់​ខ្លួន មកកាន់​គ​.​ជ​.​ប​ – CEN