វាយ​ខ្នោះ​ពូ​ម្នាក់ ដែល​វាយ​ក្មួយ​ខ្លួនឯង បាក់​ឆ្អឹងដងកាំបិត​ – CEN