គណៈប្រតិភូ​ទីក្រុង​ឈី​ងតាវ ប្រទេស​ចិន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ ជាមួយ​ឯកឧត្តម យន្ត មីន បង្កើន​ទំនាក់ទំនង​លើ​វិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និង​ទេសចរណ៍ – CEN