ការ​ធ្វើ​តេស្ត IELTS តាម​កុំព្យូទ័​របើក​ដំណើរការ​ជា​ស្ថាពរ​នៅ​មណ្ឌល​ប្រឡង​ផ្លូវការ​របស់ IELTS ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​ – CEN