កម្ពុជា​និង​ចិន ចុះហត្ថលេខា​លើ ឯកសារ​កិច្ចព្រមព្រៀង និង​អនុស្សរណៈ នៃ​ការយោគយល់​គ្នា សំខាន់ៗ​ចំនួន​៨ – CEN