​ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​កម្ពុជា និង​ចិន​ ​តាម​ផែនការ​កំណត់ បង្កើន​ឱ្យ​បាន​ដល់ ៦​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ នៅ​ឆ្នាំ​២០២០ និង ១០​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ នៅ​ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០២៣ – CEN