មាន​ដឹង​អត់​? មាស សុខ​សោភា ជា​បងស្រី កញ្ញា សុខ មុនី្ន​រក្សា​ – CEN