មួយយប់ឆេះផ្ទះពីរកន្លែងក្នុងខណ្ឌសែនសុខ គ្រាន់តែខូតខាតទ្រព្យសម្បតិ្ត តែមិនបង្កអន្តរាយដល់មនុស្ស ​ – CEN