ចុងឆ្នាំ២០១៨ ប្រភពផលិតអគ្គិសនី ក្នុងស្រុកមានអានុភាព ២.២០៧,៧៦ មេហ្គាវ៉ាត់ – CEN