អាមេរិក​នឹង​ពុំ​រើ​ស្ថានទូត​ទៅ Jerusalem មុន​ឆ្នាំ ២០២០​ឡើយ​ – CEN