កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រសួងអប់រំ ជាមួយចក្រភពអង់គ្លេស ពីការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា – CEN