កម្លាំង​សមត្ថកិច្ច ចាត់វិធានការ​នៅលើ​អ្នកសារព័ត៌មាន នៅតាម​ដងផ្លូវ មិន​បាន​គោរព​វិជ្ជាជីវៈ​ – CEN