ពិបាក​នឹង​ជឿ ៖ ប្រើ​មនុស្ស​ជ័រ បន្លំ​ធ្វើ​ជា​អ្នកដំណើរ ដើម្បី​ដឹក​ទំនិញ​…​រត់ពន្ធ​ – CEN