​របៀប​ធ្វើ “​ចង្កៀង​ទៀន​” ក្រអូប និង​មាន​ពន្លឺ​ស្រទន់ សំខាន់​គឺ​… ថោក​ ហើយ​គ្មាន​សារធាតុ​គីមី​មិនល្អ​ – CEN