ក្រុមហ៊ុន MARUHAN បាន​ទិញ​យក​ស្ថាប័ន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថាបនា​ – CEN