ជឿ​ទេ​ថា មាន “​អាវ​បំបាំងកាយ​”? ទោះ​យ៉ាងណា​ក៏​កំពុង​ផ្អើល​នៅ​ចិន​ – CEN