រដ្ឋមន្ត្រី​ធនធានធម្មជាតិ និង​បរិស្ថាន បង្ហាញ​នូវ​ការគាំទ្រ និង​សហការ​ជាមួយ​កម្ពុជា ដើម្បី​ជំរុញ​ឲ្យ​មានការ​អភិវឌ្ឍ​ – CEN