រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ជំរុញ​ប្រតិភូ​ធុរជន​អាមេរិក វិនិយោគ​លើ​ការកែច្នៃ​កសិផល ដើម្បី​ផ្គត់ផ្គង់​ទីផ្សារ​ក្នុងស្រុក និង​អន្តរជាតិ​ – CEN