សាកលវិទ្យាល័យ​មួយ​របស់​អាមេរិក មាន​គោលបំណង​ផលិត​ស្បៀង ឱ្យបាន​គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី​ធានា​សន្តិសុខ​ស្បៀង កាត់បន្ថយ​ភាពអត់ឃ្លាន ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​នៅតាម​ជនបទ​ – CEN