ផ្សព្វផ្សាយ ណែនាំ​អំពី​ការប្រើប្រាស់​ធនធាន​ទឹក ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព ជៀសវាង​ការខ្វះខាត​ទឹក​ប្រើប្រាស់​ – CEN