លោក​ស ថេត បញ្ជាក់ថា វឌ្ឍនភាព​កំពុង​ស្រាវជ្រាវ​បទល្មើស មិន​ត្រូវ​ផ្សព្វផ្សាយ​ដល់​អ្នកសារព័ត៌មាន ឬ​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត ដែល​មិនមែន​ជា​សមត្ថកិច្ច​បាន​ទេ​ – CEN