នៅ​ពេល​អ្នក​គេង​លក់​ស្កប់ស្កល់ អ្នក​នឹង​ទទួលបាន​អត្ថប្រយោជន៍​ទាំងនេះ​ – CEN