ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ៖​ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា បាន​កើន​ឡើងដល់ ៧,៣​ភាគរយ គួបផ្សំ​នឹង​បរិយាកាស អំណោយផល នៃ​សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និង​តំបន់​ – CEN