ក្រើនរំលឹក​ពី​ការបង្ការ​ជំងឺផ្ដាសាយបក្សី​លើ​មនុស្ស និង​ករណី​ពុល​អាហារ ឬ​ស្រា – CEN