កម្មករ​អារឈើ​ម្នាក់​បាន​ស្លាប់ ពេល​យក​ម៉ាស៊ីន​កាត់​រំលំ​ដើមឈើ ដួល​សង្កត់ពីលើ​ – CEN