បំផ្ទុះ​គ្រាប់​បែ​ក្នុង​ព្រះវិហារ​នៅ​ភី​លី​ពី​ន ផ្តាច់ជីវិត​មនុស្ស ២០ – CEN