រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ទីក្រុង​ឡុង​ប៊ិច ពង្រឹង​វិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និង​ចំណងមិត្តភាព – CEN