ខ្លាំង​មែន​! ជាន់​ពោះ​ថ្លាន់​ឲ្យ​ខ្ជាក់​មាន់​សង​វិញ​ (វីដេអូ) – CEN