អាជ្ញាធរខេត្ត បាន​ចាត់​មន្ត្រី​ជំនាញ​ចុះ​សម្របសម្រួល និង​បើកប្រាក់ ជូន​កម្មករ​ចំនួន​ពីរ​នាក់ ដែល​ម្ចាស់​ហាង​បោក​អ៊ុត បញ្ឈប់ និង​មិនបាន​បើកប្រាក់​ជូន​ – CEN