ស្ទើរ​លោះ​ព្រលឹង​! ពេល​ចូលក្នុង​រូង​នេះ​នៅ​ម៉ាឡេស៊ី ឃើញ​សុទ្ធតែ​…. – CEN