សមាជិក​រដ្ឋសភា​ស្វែងយល់​សក្តានុពល​ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ និង​តំបន់​ប្រាសាទបុរាណ​នៅក្នុង​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​ក្នុង​ខេត្តព្រះវិហារ – CEN