ពេល​ស្រឡាញ់គ្នា​សាក់​រូប​អូន​លើ​ដើមទ្រូង​ដល់ពេល​បែក​គ្នា​ឲ្យ​បង​ធ្វើ​ម្តេចទៅ​? មានតែ​…​ប្រែ​អូន​ឲ្យ​ទៅជា​…​សុនក ការពារ​បង​! – CEN